Woo Chiu Shui Dominic醫生

麻醉科醫生麻醉科醫生

Woo Chiu Shui Dominic醫生 麻醉科醫生

Woo Chiu Shui Dominic醫生

麻醉科醫生麻醉科醫生

  • 2845 6223

Woo Chiu Shui Dominic醫生

麻醉科醫生麻醉科醫生

Woo Chiu Shui Dominic醫生 麻醉科醫生

Woo Chiu Shui Dominic醫生

麻醉科醫生麻醉科醫生

  • 2845 6223

專業資格

  • 澳洲新南威爾斯大學內外全科醫學士 1982

  • 澳洲皇家外科醫學院麻醉科院士 1989

  • 澳洲及紐西蘭麻醉科醫學院院士 1992

  • 香港醫學專科學院院士 (麻醉科) 1993

醫生參與 FindDocTV 的訪問及製作乃屬義務性質,我們歡迎所有醫生參與。

預約醫生

中環

香港中環畢打街1-3號中建大廈510室

中環 G 出口中環 G 出口