Shop 316, Level 3, Kai Tin Shopping Centre, 50 Kai Tin Road, Lam Tin

Lam Tin Exit ALam Tin Exit A
Lam TinLam Tin

Available Doctors