Lo Dgok Sing Clinic
Google Map

Shop M13, Shek Ping House, Long Ping Estate, 1 Long Ping Road, Yuen Long, New Territories

Long Ping Exit B2Long Ping Exit B2
Yuen LongYuen Long

Available Doctors